دسته بندی هاآموزش

” دوره رایگان گرامر انگلیسی همراه با فیلم آموزشی – ۱ “

“انواع زمان ها در انگلیسی”

۱-زمان حال ساده (simple present)

(حال ساده)

از زمان حال ساده درانگلیسی برای بیان وقایع تکراری که بصورت روزانه،هفتگی،ماهیانه،و… انجام می پذیرند استفاده میشود.دراین زمان از شکل ساده فعل استفاده میگردد وفقط برای سوم شخص مفرد (he,she,it,…) یک s به انتهای فعل اضافه میشود.

مثال : (من جمعه ها گلف بازی میکنم : I play golf on Fridays)

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان حال ساده قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان حال ساده در انگلیسی”

۲-زمان حال استمراری  (present continuous or present progressive)

(حال استمراری)

از زمان حال استمراری در انگلیسی برای بیان کاری که هم اکنون درحال انجام است استفاده میشود.شکل فعل دراین زمان بصورت  (am/is/are + ‘verb+ing’) میباشد.البته این زمان فقط برای فعل هایی ساخته میشود که بتوانند ing بگیرند.

مثال : (من درحال روزنامه خواندن هستم : I am reading a newspaper)

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان حال استمراری قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان حال استمراری در انگلیسی”

۳-زمان حال کامل یا ماضی نقلی درانگلیسی (present perfect)

(حال کامل یا ماضی نقلی)

از زمان حال کامل یا ماضی نقلی درانگلیسی برای بیان عملی استفاده میشود که درگذشته شروع شده وتا زمان حال ادامه داشته یا تکرارشده است.فرمول فعل زمان حال کامل عبارتست از : (have/has + p.p)

Past participle (p.p) یا قسمت سوم فعل یا اصطلاحا اسم مفعول بستگی به نوع فعل ازنظر باقاعده یا بی قاعده بودن دارد.درمورد افعال باقاعده،همانند گذشته ساده است یعنی از فعل ساده بعلاوه d یا ed ساخته میشود ولی درمورد افعال بی قاعده باید آن را حفظ کرد.

مثال : (من تاحالاچیزهای زیادی گم کرده ام : I have lost a lot of things )

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان حال کامل یا ماضی نقلی قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان حال کامل در انگلیسی”

۴-زمان حال کامل استمراری  (present perfect continuous or present perfect progressive)

(حال کامل استمراری)

این زمان نیز همانند ماضی نقلی ساده است وبرای کارهایی استفاده میشود که درگذشته شروع شده وتا حال ادامه داشته اند.البته این زمان فقط برای افعالی است که میتوانند ing  بگیرند.فرمول فعل در این زمان عبارتست از (have/has+been+’verb+ing’).

البته این زمان فقط برای فعل هایی ساخته میشود که بتوانند ing بگیرند.

مثال :  (او از دو سال پیش تا حالا در اینجا زندگی میکند :she has been living here since two years ago )

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان حال کامل استمراری یا ماضی نقلی استمراری قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان حال کامل استمراری در انگلیسی”

۵-زمان گذشته ساده  (simple past)

(گذشته ساده)

از زمان گذشته ساده درانگلیسی برای بیان کاری که درگذشته انجام شده وبه اتمام رسیده است استفاده میشود.افعال درانگلیسی به دوصورت باقاعده و بی قاعده تقسیم میشوند.برای ساخت شکل گذشته افعال باقاعده،یک d یا ed به انتهای فعل ساده اضافه میشود ولی شکل گذشته افعال بی قاعده همانطور که از نام آنها نیزمشخص است باید حفظ شوند.

مثال : (ما دیروز ساعت هفت کار را شروع کردیم :we started work at 7:00 yesterday )

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان گذشته ساده قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان گذشته ساده در انگلیسی”

۶-زمان گذشته استمراری (past continuous or past progressive)

(گذشته استمراری)

از زمان گذشته استمراری درانگلیسی برای بیان کاری که در زمان خاصی در گذشته درحال انجام بوده استفاده میشود. البته این زمان فقط برای فعل هایی ساخته میشود که بتوانند ing بگیرند و شکل فعل بصورت (was/were + ‘verb+ing’)  میباشد.

مثال : (دیشب ساعت ۹ داشتم شام میخوردم : I was having dinner at 9:00 last night).

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان گذشته استمراری قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان گذشته استمراری در انگلیسی”

۷-زمان گذشته کامل یا ماضی بعید (past perfect)

(ماضی بعید)

از زمان گذشته کامل یا ماضی بعید درانگلیسی برای بیان کاری درگذشته که قبل ازکار دیگری انجام شده استفاده میشود.فعل این زمان ساخته میشود با (had + p.p).

مثال : (من قبل اینکه مهمان هایم  بیایند،شام رادرست کرده بودم:I had made dinner before my guests arrived)

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان گذشته کامل یا ماضی بعید قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان گذشته کامل در انگلیسی”

۸-زمان گذشته کامل استمراری (past perfect continuous or past perfect progressive)

(گذشته کامل استمراری)

از این زمان برای بیان عملی پیوسته در گذشته که قبل از عملی دیگر درحال انجام بوده استفاده میشود. البته این زمان فقط برای فعل هایی ساخته میشود که بتوانند ing بگیرند و شکل فعل بصورت (had + been + ‘verb+ing’) میباشد.

مثال: (اوقبل ازصرف صبحانه،بیست دقیقه دویده بود : he had been running for twenty minutes before he had breakfast).

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان گذشته کامل استمراری یا ماضی بعید استمراری قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی”

۹-زمان آینده ساده با استفاده از      (simple future with ‘be going to’)

(آینده با going to)

از زمان آینده ساده با be going to برای بیان عملی که قصد کرده ایم درآینده نزدیک یا دورانجام دهیم استفاده میشود.از این عبارت همچنین برایپیش بینی یک مورد آتی مانند آب وهوا وغیره استفاده میشود.شکل فعل عبارتست از :                         be going to + base form of verbs))

مثال : (آنها میخواهند فرداگلف بازی کنند : They are going to play golf tomorrow)

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان آینده ساده با be going to قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان آینده ساده با be going to در انگلیسی”

۱۰-زمان آینده ساده با ‘    (simple future with “will”)

(آینده با will)

از زمان آینده ساده با ‘will’ برای بیان عملی که احتمال دارد درآینده انجام شود استفاده میشود.البته ازآن برای مواردی مانند پیش بینی،پیشنهاد کمک،قول دادن،و تصمیم آنی نیزاستفاده می گردد.فرمول آن عبارتست از: (will + base form of verb)

مثال : )هفته آینده باران خواهد بارید : It will rain next week)

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان آینده ساده با “will”  قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان آینده ساده با  “will” در انگلیسی”

۱۱-زمان آینده استمراری (future continuous)

(آینده استمراری)

از زمان آینده استمراری برای بیان کاری که در آینده بصورت مستمر درحال انجام خواهد بود استفاده میشود.فرمول فعل در این زمان عبارتست از : (will + be + “verb+ing” ). البته این زمان فقط برای فعل هایی ساخته میشود که بتوانند ing بگیرند.

مثال : (من امشب ساعت ۸ مشغول تماشای تلویزیون خواهم بود :I will be watching TV tonight at 8:00 )

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان آینده استمراری  قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان آینده استمراری در انگلیسی”

۱۲-زمان آینده کامل (future perfect)

(آینده کامل)

از زمان آینده کامل برای بیان کاری که تا زمان خاصی درآینده انجام خواهد شد یا به اتمام خواهد رسید استفاده میشود.فرمول فعل این زمان عبارتست از (will + have + p.p) .

مثال : (من تاسال۲۰۴۰ آپارتمان برای خودم خریده ام : By 2040,I will have bought my own apartment).

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده زمان آینده کامل  قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی زمان آینده کامل در انگلیسی”

 

سوالات متداول مربوط به زمانها در انگلیسی :

۱-تفاوت حال ساده و حال استمراری چیست؟

جواب : حال ساده برای بیان کارهای معمول و تکراری استفاده میشود درحالیکه حال استمراری در انگلیسی درمورد عملی است که درحال حاضر درحال انجام است یا قراراست در آینده انجام شود.

۲-تفاوت گذشته ساده و گذشته استمراری چیست؟

جواب : گذشته ساده درمورد عملی است که درگذشته انجام شده و به اتمام رسیده است درصورتیکه گذشته استمراری مربوط به انجام عملی است که در زمان خاصی درگذشته درحال انجام بوده است.

۳-تفاوت ماضی نقلی ساده و ماضی نقلی استمراری چیست؟

جواب : ماضی نقلی استمراری (حال کامل استمراری) را فقط برای افعالی میتوان استفاده کرد که بتوان به آنها ing  اضافه کرد ولی ماضی نقلی ساده (حال کامل ساده)برای بسیاری از افعال قابل استفاده است.

۴-تفاوت حال کامل (ماضی نقلی) با گذشته استمراری چیست؟

جواب : گذشته استمراری مربوط به فعالیتی مستمر در زمان خاصی در گذشته است که بهرحال تمام شده،ولی حال کامل مربوط به کاری است که از گذشته تا حال ادامه داشته یا تکرار شده است.

۵-تفاوت آینده be going to  با آینده will  چیست؟

جواب : بطور ساده باید گفت be going to  برای آینده قطعی استفاده میشود ولی will برای کاری آتی که از انجام آن مطمئن نیستیم مورد استفاده قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + هفت =